คลินิกปฏิบัติสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ ปีการศึกษา 2556

คำอธิบายชั้นเรียน

การฝึกทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ การเข้าหาสัตว์ การตรวจ การวินิจฉัย วางแผนการรักษาและการป้องกันโรคทางอายุรกรรมในสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ รวมถึงการจัดการดูแลสัตว์ภายในสวนสัตว์ภายใต้การดูแลของอาจารย์หรือนายสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์ สวนสัตว์ ฟาร์ม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง