ม.4/2

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นม.4/2 เป็นห้องที่ได้เลือกให้เข้าเรียนในครั้งนี้