homeช่างก่อสร้าง กลุ่ม 4
personperson_add
ช่างก่อสร้าง กลุ่ม 4

ผู้สอน
person
นางสาว นภศร พิมลนอก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ช่างก่อสร้าง กลุ่ม 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7564

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพการใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทาเอกสารในงานอาชีพการใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพการใช้โปรแกรมการนาเสนอผลงานหรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆตามลักษณะงานอาชีพการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)