421-311-grop3

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้การสร้างตัวแทนเพื่อการสืบค้นสารสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากทรัพยากรสาสนเทศประเภทต่างๆ การจัดหมวดหมู่ คำสำคัญ บทคัดย่อ เพื่อติดป้ายเอกสาร และ มาตราฐานต่างๆ รวมทั้งแนวโน้มสภาพการดำเนินการของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ