ปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นนักศึกษาระดับ ปวส.2  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ