เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อัตลักษณ์ทางด้าน ICT (นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษา ข้อมูล สารสนเทศ หลักการและวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟแวร์ในการจัดการข้อมูล การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมือเพื่อสืบค้นข้อมูล โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน หลักการพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ