ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนช่วยกันทำข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี จากเว็บไซต์ http://www.trueplookpanya.com/true/examination.php แล้วรายงานผลการสอบให้ครูด้วย