ม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ศึกษาข้อมูลจากบันทึกการเรียนรู้  และตอบคำถาม