เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เฉพาะนักเรียนที่เรียนรายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา  ตำบลไผ่ล้อม  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์