homeมัธยมศึกษาปีที่ ๖
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ผู้สอน
นาง คุณากร ทิพย์มนตรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๖

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7649

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักเรียนที่เรียนรายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา  ตำบลไผ่ล้อม  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)