คอมพิวเตอร์ ม. 2 2557

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ ม 1 โรงเรียนบ้านเทื่อม