ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ครูสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม