ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม