ม.64

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ม.6/4 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี