ม.67

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ม.6/6 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี