ม.68

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ม.6/8 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี