ม.611

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ม.6/11 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี