54-2 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (พฤหัส เช้า 771)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (พฤหัส เช้า 771)