54-2 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (พฤหัส เช้า 771)

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (พฤหัส เช้า 771)