ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี