ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ป.6/1 ปีการศึกษา  2556