ม.1-ม.6

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นห้องเรียนไร้พรมแดน สำหรับคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าโรงเรียนพานพิเศษพิทยาทุกท่าน รวมทั้งผู้สนใจ