เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

56-2 Research Project: MT-DDR

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โครงการวิจัย
การพัฒนารูปแบบทีมพี่เลี้ยงที่ใช้แนวคิดการลดอันตรายเพื่อชี้ชวนและสนับสนุนการลดความต้องการใช้สารเสพติดในชุมชน 
(The model development of the mentor team for reducing drug demand in community)
โดยการสนับสนุนทุนการวิจัยจาก สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ 2556


วัตถุประสงค์ของห้องเรียนเสมือนนี้

  • ห้องเรียนเสมือนสำหรับการเรียนรู้ร่วมกันในการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โครงการวิจัย "การพัฒนารูปแบบทีมพี่เลี้ยงที่ใช้แนวคิดการลดอันตรายเพื่อชี้ชวนและสนับสนุนการลดความต้องการใช้สารเสพติดในชุมชน (The model development of the mentor team for reducing drug demand in community)" 
  • โครงการวิจัยนี้เน้นที่กระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติการร่วมกันของหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบ (Partnership) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่สามารถเข้าถึงได้ ทุกฝ่าย ทุกคน ทุกขั้นตอน และทุกเวลา โดยมีอุปสรรคขวางกั้นน้อยที่สุด (Obstacle Minimize: OM) จึงเลือกใช้เทคนิคการดำเนินการวิจัยในรูปแบบที่เน้นเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน (Participatory Learning and Action Research: PLAR)

คำสำคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย: Drugs demand reduction, Harm reduction, community mentor, Lower south of Thailand, การลดความต้องการใช้สารเสพติด, การลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด, พี่เลี้ยงผู้ให้คำปรึกษาในชุมชน, ภาคใต้ตอนล่าง