ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(อังคาร 13.00-15.40 น.)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาระบบสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการ การดำเนินงานในองค์กร ระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์