homeระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(อังคาร 13.00-15.40 น.)
person
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(อังคาร 13.00-15.40 น.)

ผู้สอน
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(อังคาร 13.00-15.40 น.)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7826

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาระบบสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการ การดำเนินงานในองค์กร ระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)