ບົດຮຽນອອນໄລ

Khamphamay SITHISAN

ວິທະຍາໄລຄູ ສາລະວັນ

คำอธิบายชั้นเรียน

ບົດເຝິກຫັດສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ຮຽນວິຊາຄອມພິວເຕີ