เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบสารสนเทศในงานอาชีพ ปวช.2 MEP สาขางานการท่องเที่ยว

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

เพื่อให้นักเรียน

  1.มีความเข้าใจในการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานท่องเที่ยว

  2.มีทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน

  3.มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

มาตรฐานรายวิชา / สมรรถนะรายวิชา

  1.นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานท่องเที่ยว

  2.ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานท่องเที่ยว
  3. สืบค้นข้อมูลจากเอกสาร  ตำราและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  4. จัดเก็บและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงานท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการานำเทคโนโลยีมาใช้ในงานติดต่อสื่อสาร  งานจัดเก็บเอกสาร  งานสืบค้นข้อมูล งานนัดหมาย  งานจัดประชุมสัมมนา  การนำเสนอข้อมูล  การใช้อินเทอร์เน็ตในงานท่องเที่ยว