การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (ห้อง 2/2 คธ)

คำอธิบายชั้นเรียน

-----------------------------