มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)