มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)