ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2(ซ่อม)

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ฟิสิกส์)