ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2(ซ่อม)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ฟิสิกส์)