ประถมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง