เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 รายวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านไก่คำ