ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 รายวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านไก่คำ