ปวส. 2/8 การตลาด รหัสวิชา 3000-1307 อาจารย์มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวส. 2/8 การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ