homeการประกันคุณภาพการศึกษา
personperson_add
การประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้สอน
นางสาว ทิพย์สุคนธ์ หงสา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7941

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 ดร.โสภณ เพ็ชรพวง : ผู้สอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)