ว 32228 วิชาเคมี

คำอธิบายชั้นเรียน

อัตราเกิดปฏิกิริยาเคมี  สมดุลเคมี  และกรด - เบส