ว 32228 วิชาเคมี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อัตราเกิดปฏิกิริยาเคมี  สมดุลเคมี  และกรด - เบส