ปวช.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในรายวิชาอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม