ปวช.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในรายวิชาอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม