มัธยมศึกษาปีที่ 4 การใช้กล้องจุลทรรศน์

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนมีความรู้ความสามารถใช้กล้องจุลทรรศน์ได้