homeมัธยมศึกษาปีที่ 4 การใช้กล้องจุลทรรศน์
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 4 การใช้กล้องจุลทรรศน์

ผู้สอน
person
ว่าที่ ร้อยโท พงศ์วัฒน์ พันธ์วิริยะกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 การใช้กล้องจุลทรรศน์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7992

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนมีความรู้ความสามารถใช้กล้องจุลทรรศน์ได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)