เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การผลิตรายการโทรทัศน์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

อธิบายถึง กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน์ตลอดจนหลักการและเทคนิคต่างๆในการผลิตรายการโทรทัศน์ ขนาดจอ ความต่อเนื่องของอารมณ์ และข้อจำกัดรูปแบบของผู้ชม

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1)  นักศึกษาสามารถมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆที่จำเป็นต่อการผลิตรายการโทรทัศน์

2)  เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักบุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้องในการผลิตรายการ และรวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ

3)  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำหลักการและทฤษฎีไปใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ได้

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

1)  มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ได้

2)  มีความสามารถในการใช้โปรแกรม EDIUS ในการตัดต่อรวมถึงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์

3)  สามารถผลิตรายการโทรทัศน์ ได้