ผู้สอน
ดร. เกรียงศักดิ์ ขาวเนียม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

CHM 215: Organic Chemistry 2013


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8088

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

CHM 215: Organic Chemistry 2013

Course Description

  This course provides a basic introduction to organic functional groups such as alkanes, alkenes, alkynes, aromatic compounds, stereochemistry, alkyl halides, aldehydes, ketones, alcohols, phenols, aryl halides, ethers, carboxylic acids and their derivatives, amines, diazonium salts, carbohydrate and polymer. It also covers the study of nomenclature, structure, physical and chemical properties, chemical reactivity, stereochemistry, synthesis, reaction mechanism, and spectroscopy.

 

Objectives  After taking this course, students should:

  1. be able to explain the basic physical and chemical properties of each mentioned functional groups.
  2. be able to assign the correct nomenclature and stereochemistry of each mentioned chemical structures and relating structures.
  3. be able to predict the product out come from chemical reaction based on mechanism and chemical reactivity.
  4. be familiar with the application of spectroscopy for chemical analysis.

 

Teaching Methods

  Give lectures based on the text books by explanation, writing on paper or presenting via PowerPoint. Questions and answers in class. Use computer program to visualize some concepts.

 

Textbooks

1. J. McMurry , Organic Chemistry, 8th Ed., Brooks/Cole., 2010

2. T.W. Graham Solomon and Craig B. Fryhle, Organic Chemistry, 10th Ed., John Wiley & Sons, Inc., 2011

3. L.G.Wade, Jr., Organic Chemistry, 6th Ed., Prentice Hall International, Inc., 2006

Supportive materials

1. Neil T. Allison, et al, Organic Chemistry, 8th Ed., McGraw-Hill, 2011

2. Maitland Jones, Jr. and Steven A. Fleming, 4th Ed., W.W. Norton & Company, Inc., 2010

 

แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

1

แผนการเรียนและเกณฑ์การให้คะแนน

Atoms and Molecules; Orbital and Bonding

Drawing structures, Alkanes and Cycloalkanes, Nomenclature

3

บรรยายด้วย visualizer

Power point media 

ดร. เกรียงศักดิ์

2

Functional groups and Intermolecular bonding

3

บรรยายด้วย visualizer

Power point media 

ดร. เกรียงศักดิ์

3

Stereochemistry; Conformation, Chirality, Enantiomers, and Diastereomers

3

บรรยายด้วย visualizer

Power point media

ทดสอบย่อย

ดร. เกรียงศักดิ์

4

Alkenes

3

บรรยายด้วย visualizer

Power point media 

ดร. เกรียงศักดิ์

5

Alkynes

Aromatic compound (I)

2

1

บรรยายด้วย visualizer

Power point media

ดร. นคร

6

Aromatic compound (II)

Phenol and Aryl halides

3

บรรยายด้วย visualizer

Power point media 

ทดสอบย่อย

ดร. นคร

7

Alkyl halides

3

บรรยายด้วย visualizer

Power point media 

ทดสอบย่อย

ดร. นคร

8

Midterm examination

(พ. 25 ก.ย. 2556: 13.00-16.00 น.)

9

Alcohols

3

บรรยายด้วย visualizer

Power point media 

ดร.นคร

10

Ethers

Aldehydes (I)

2

1

บรรยายด้วย visualizer

Power point media 

ดร.ช่อลัดดา

11

Aldehydes (II)

3

บรรยายด้วย visualizer

Power point media 

ดร.ช่อลัดดา

12

Ketones

3

บรรยายด้วย visualizer

Power point media 

ดร.ช่อลัดดา

13

Carboxylic acids and carboxylic acid derivatives

3

บรรยายด้วย visualizer

Power point media 

ดร.ช่อลัดดา

14

Amines

Diazonium salts

3

บรรยายด้วย visualizer

Power point media 

ดร.ช่อลัดดา

15

Carbohydrates

3

บรรยายด้วย visualizer

Power point media 

ดร.ช่อลัดดา

16

Polymers

3

บรรยายด้วย visualizer

Power point media 

ดร.ช่อลัดดา

17

Final examination (พ.27 พ.ย. 2556; 13.00-16.00 น.)

รวม

45

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ *

กิจกรรมการประเมิน

กำหนดการประเมิน (สัปดาห์ที่)

สัดส่วนของการประเมินผล

2, 3, 5

สอบย่อย

สอบกลางภาค  

สอบปลายภาค  

ตลอดภาคการศึกษา

สัปดาห์ที่  8

สัปดาห์ที่ 17

20 %

35 %

35%

1, 3, 4

การบ้าน+ เข้าชั้นเรียน

ตลอดภาคการศึกษา

10 %