วท6001304 ระบบชาญฉลาด กศบป. 561

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายของปัญญาประดิษฐ์  พื้นฐานและรากฐานทางด้านคณิตศาสตร์รวมถึงองค์ความรู้ที่จะนำไปสร้างเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นตอนวิธีในการค้นหาคำตอบการใช้แบบจำลองในการแทนที่สถานะ  การแสดงองค์ความรู้และการอนุมานความรู้การประยุกต์ใช้เทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน