เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

6101310 โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี 1-2556 (อาทิตย์-บ่าย)

เกี่ยวกับชั้นเรียน


คำอธิบายรายวิชาศึกษาข้อมูลทางด้านการเงินและการบัญชี เช่น บัญชีเงินเดือน บัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ บัญชีสินค้าคงคลัง บัญชีวิเคราะห์ต้นทุนและค่าแรง บัญชีต้นทุนและการผลิตตามคำสั่ง บัญชีเพื่อการวิเคราะห์งบการเงิน การเขียนโปรแกรมประยุกต์ และการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้กับงานนี้