ชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 1/3 ,1/5, 1/7 , 1/9