นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา


ผู้สอน
นาง จิราวรรณ พาชอบ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

รหัสวิชา
81

สถานศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายวิชา

                ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ทฤษฎี และขอบข่ายของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ประโยชน์และคุณค่าของสื่อการสอน วิธีระบบ และโครงสร้างของระบบ การออกแบบ การเลือก การผลิต การนำเสนอ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การเก็บบำรุงรักษาเครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการนำเอาวัสดุท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ทางการศึกษา และสามารถนำไปใช้ในสถานประกอบการได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books