นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

จิราวรรณ พาชอบ

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

                ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ทฤษฎี และขอบข่ายของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ประโยชน์และคุณค่าของสื่อการสอน วิธีระบบ และโครงสร้างของระบบ การออกแบบ การเลือก การผลิต การนำเสนอ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การเก็บบำรุงรักษาเครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการนำเอาวัสดุท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ทางการศึกษา และสามารถนำไปใช้ในสถานประกอบการได้