homeการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(กศ.บป. ศูนย์การศึกษาเดิมบางนางบวช)
person
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(กศ.บป. ศูนย์การศึกษาเดิมบางนางบวช)

ผู้สอน
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(กศ.บป. ศูนย์การศึกษาเดิมบางนางบวช)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8101

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความสำคัญ ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบธุรกรรม กิจกรรม และหลักการของธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ กระบวนการบริหารการจัดการสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ในด้านการจัดการตลาด การจัดการด้านงานบุคคล การจัดการด้านการเงิน การจัดการข้ามวัฒนธรรม ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)