การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(กศ.บป. ศูนย์การศึกษาเดิมบางนางบวช)
ผู้สอน

ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(กศ.บป. ศูนย์การศึกษาเดิมบางนางบวช)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8101

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความสำคัญ ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบธุรกรรม กิจกรรม และหลักการของธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ กระบวนการบริหารการจัดการสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ในด้านการจัดการตลาด การจัดการด้านงานบุคคล การจัดการด้านการเงิน การจัดการข้ามวัฒนธรรม ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.