การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(กศ.บป. ศูนย์การศึกษาเดิมบางนางบวช)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความสำคัญ ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบธุรกรรม กิจกรรม และหลักการของธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ กระบวนการบริหารการจัดการสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ในด้านการจัดการตลาด การจัดการด้านงานบุคคล การจัดการด้านการเงิน การจัดการข้ามวัฒนธรรม