homeการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(กศ.บป. ศูนย์การศึกษาเดิมบางนางบวช)
personperson_add
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(กศ.บป. ศูนย์การศึกษาเดิมบางนางบวช)

ผู้สอน
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(กศ.บป. ศูนย์การศึกษาเดิมบางนางบวช)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8101

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความสำคัญ ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบธุรกรรม กิจกรรม และหลักการของธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ กระบวนการบริหารการจัดการสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ในด้านการจัดการตลาด การจัดการด้านงานบุคคล การจัดการด้านการเงิน การจัดการข้ามวัฒนธรรม 



ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)