ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์