M.3


ผู้สอน
นางสาว สิริพร พึ่งพรพระ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
M.3

รหัสวิชา
815

สถานศึกษา
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

คำอธิบายวิชา

 

Signs and notices

ป้ายประกาศแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1. ป้ายประกาศที่ให้ข้อมูล (Signs giving information) ส่วนใหญ่มักเป็นป้ายประกาศที่มีข้อความสั้น ๆ ข้อมูลพวกนี้มักบอกว่าสถานที่ที่มาเป็นสถานที่ใด หรือใช้บอกทิศทางเข้า ออก บอกระยะทาง ฯลฯ 

2. ป้านประกาศที่เป็นการเตือน (Signs and Notices warning) ป้ายประกาศนี้ผู้เขียนมักใช้คำหรือกลุ่มคำที่มีความหมายตรงกับคำว่า “ระวัง” หรือ “Caution” มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า “Mind ……………………” หรือ “Beware ……………………….” 

3. ป้ายประเภทที่ใช้ในการขอร้อง หรือขอความร่วมมือ (Signs containing Requests) ป้ายประเภทนี้จะคล้ายกับคำสั่ง แต่เมื่อพิจารณาดูให้ดี จะรู้ว่าจุดประสงค์ของผู้เขียนต้องการขอความร่วมมือ หรือเป็นการขอร้องให้ปฏิบัติตาม 

4. ป้ายประกาศที่ห้ามการกระทำ (Signs containing Prohibitions) ลักษณะของป้ายประกาศชนิดนี้ จะมีโครงสร้างของประโยค คือ No + Noun หรือ Do Not + Verb 

 

5. ป้ายเครื่องหมายจราจร (Traffic Signs) มักจะปรากฏในรูปของสัญลักษณ์ ซึ่งจะเป็นตัวอักษร เพราะเป็นเครื่องหมายสากล บางป้ายก็ผสมทั้งเครื่องหมายสัญลักษณ์และตัวอักษร 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books