เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้เรียน_นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  มี 6 กลุ่ม คือ 201 202 203 204 205 และ 206