home3101403 การจัดการเชิงกลยุทธ์
personperson_add
3101403 การจัดการเชิงกลยุทธ์

ผู้สอน
person
ผศ.ดร. สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
3101403 การจัดการเชิงกลยุทธ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8190

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการบริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)