เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง30250โปรแกรมสำนักงาน 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โปรแกรมสำนักงาน 1เป็นวิชาที่ว่าด้วย

1.ระบบปฏิบัติการ(Operating System)

2. อินเทอร์เน็ต (Internet)

3.การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (Word 2007)

4.การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น (PowerPoint 2007)