homeEDT2204(2556)
personperson_add
EDT2204(2556)

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
EDT2204(2556)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8218

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สื่อเพื่อการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)