เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ม.4/4) ปี กศ.56

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน ในการเรี่ยนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาอังกฤษพื้นฐาน

หมายเหตุ

  1. กรุณาใช้คำที่สุภาพ
  2. ไม่โพสต์ภาพที่ไม่เหมาะสม