ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ม.4/4) ปี กศ.56

คำอธิบายชั้นเรียน

ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน ในการเรี่ยนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาอังกฤษพื้นฐาน

หมายเหตุ

  1. กรุณาใช้คำที่สุภาพ
  2. ไม่โพสต์ภาพที่ไม่เหมาะสม