แนะแนว มพ.

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนแนะแนว โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม