homeว30241 ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4
person
ว30241 ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นาง สุกัญญา เกียรติเกาะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ว30241 ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8263

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา


ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในด้านต่างๆและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)